Другой город?

ПРАВИЛА дорожнього перевезення небезпечних вантажів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2018м. КиївN 656

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р. за N 1041/32493

ПРАВИЛА
дорожнього перевезення небезпечних вантажів

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок та основні вимоги до забезпечення безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів на всій території України.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог:

Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

додатків A, B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (далі — ДОПНВ).

3. Вимоги цих Правил обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

4. Дорожнє перевезення небезпечних вантажів територією України здійснюється з урахуванням вимог додатків A, B до ДОПНВ та цих Правил.

Перевезення радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивних відходів, територією України здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1373, Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за N 1056/12930, та цих Правил у частині, що не врегульована зазначеними документами.

5. Небезпечні вантажі дозволено перевозити автомобільним транспортом тільки в разі, якщо вони згідно з вимогами частини 2 таблиці A глави 3.2 та глави 3.3 додатка A до ДОПНВ та цих Правил допущені до перевезення та якщо всі вимоги щодо перевезення таких вантажів виконані.

6. Учасники перевезення небезпечних вантажів відповідно до підпункту 1.4.1.1 додатка A до ДОПНВ залежно від виду та ступеня небезпеки зобов’язані вжити відповідних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, а в разі аварії, що сталася, — заходів, спрямованих на максимальне обмеження важких наслідків цієї аварії.

7. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вантажі підвищеної небезпеки — небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до тяжких наслідків, зокрема масової загибелі людей або великих руйнувань. Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається згідно з главою 1.10 додатка A до ДОПНВ;

вибухові матеріали — вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять вибухові речовини;

перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів — погодження з Національною поліцією України (далі — поліція) руху транспортних засобів конкретними вулицями та дорогами, що обумовлює недопущення проїзду через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об’єктами або дорогами транспортних засобів, які становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху; вимоги щодо руху та стоянки в разі несприятливих погодних умов, землетрусів, аварій, страйків, громадських заворушень або військових дій; обмеження руху транспортних засобів у певні дні тижня або року;

транспортна одиниця — транспортний засіб, до якого не причеплено причіп, або транспортний засіб та зчеплений з ним причіп чи напівпричіп.

Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, наведених у ДОПНВ, Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» та ДСТУ 4500-1:2008 «Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять».

8. Водій транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, у разі дорожньо-транспортної пригоди або вимушеної зупинки, у результаті яких небезпечні вантажі проникли або можуть проникнути назовні, повинен негайно сповістити про це підрозділ поліції та вжити відповідних заходів, зазначених у Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (далі — ПДР), та письмових інструкціях, передбачених розділом 5.4.3 додатка A до ДОПНВ, наведених у додатку 3 до цих Правил.

9. При перевезенні небезпечних вантажів на транспортній одиниці мають бути, крім перелічених у ПДР, такі документи:

1) при перевезенні небезпечних вантажів, які є вантажами підвищеної небезпеки, — погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видане уповноваженим підрозділом поліції, зразок якого наведено в додатку 1 до цих Правил.

Перевезення небезпечних вантажів, які належать до вантажів підвищеної небезпеки, без погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого поліцією, здійснюється:

на маршрутах міжнародного сполучення, перелік яких затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 02 березня 2016 року N 151/89 «Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за N 421/28551 (зі змінами);

у разі якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень ДОПНВ згідно з розділом 1.1.3 додатка A до цієї Угоди;

2) при внутрішньому перевезенні небезпечних вантажів — копія договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Копія договору обов’язкового страхування не вимагається, якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень ДОПНВ згідно з розділом 1.1.3 додатка A до цієї Угоди;

3) у випадках, передбачених ДОПНВ, на транспортній одиниці мають бути додатково такі документи:

транспортний документ, передбачений розділом 5.4.1 додатка A до ДОПНВ.

У разі якщо кількість вантажу не дає можливості завантажити його повний обсяг в одну транспортну одиницю, складаються окремі транспортні документи або робляться копії єдиного документа на кількість завантажених транспортних одиниць.

На вантажі, що не можуть завантажуватися разом в один транспортний засіб через заборону їх сумісного завантаження, обов’язково виписуються окремі транспортні документи.

Інформація, яка має зазначатися у відповідних випадках у транспортному документі, свідчить про небезпеку вантажу. Ця інформація, передбачена положеннями розділів 3.5.6, 5.4.1, підрозділами 5.5.2.4, 5.5.3.7.1 та спеціальними положеннями глави 3.3 додатка A до ДОПНВ, зазначається в товарно-транспортній накладній або додається до неї;

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, передбачене розділом 9.1.3 додатка B до ДОПНВ, на кожну транспортну одиницю або транспортний засіб, що входить до її складу, зразок якого наведено в додатку 2 до цих Правил (свідоцтво має бути стандартного формату А4 (210 ґ 297 мм), білого кольору з рожевою діагональною смужкою);

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі — свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія), передбачене розділом 8.2.1 додатка B до ДОПНВ;

письмові інструкції, передбачені розділом 5.4.3 додатка A до ДОПНВ.

Письмові інструкції зберігаються в кабіні транспортного засобу в легкодоступному місці. Автомобільний перевізник забезпечує ознайомлення водіїв, які беруть участь у перевезенні, із змістом письмових інструкцій та належне виконання ними зазначених інструкцій;

свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу, передбачене розділом 5.4.2 додатка A до ДОПНВ, порядок заповнення і зміст якого наведено в додатку 4 до цих Правил.

Свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу може бути додано до транспортного документа. У цьому разі в транспортному документі зазначається, що завантаження контейнера проведено відповідно до встановлених на морському транспорті вимог, а також зазначаються відомості про особу, відповідальну за завантаження контейнера.

Для переносних цистерн та контейнерів-цистерн свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу не вимагається;

документ, що посвідчує особу, з фотографією для кожного члена екіпажу;

копія документа, виданого компетентним органом, із зазначенням умов перевезення, якщо це вимагається відповідно до підпунктів «c» або «d» підрозділу 5.4.1.2.1 або підрозділу 5.4.1.2.3.3 додатка A до ДОПНВ.

10. На транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі, мають бути такі засоби пожежогасіння:

1) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 7,5 т, — два або більше переносних вогнегасників для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 12 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а інші — 2 кг;

2) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить понад 3,5 т, але не більше 7,5 т — два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C сукупною ємністю 8 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші), принаймні один із яких має мінімальну ємність 6 кг, а другий — 2 кг;

3) на транспортних одиницях, дозволена максимальна маса яких з вантажем становить 3,5 т або менше, — два переносних вогнегасники для гасіння пожеж класів A, B, C кожний ємністю не менше 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші);

4) на транспортних одиницях незалежно від їх дозволеної максимальної маси, що перевозять небезпечні вантажі в пакуваннях без перевищення максимальної кількості на транспортну одиницю, зазначеної в підрозділі 1.1.3.6 додатка A до ДОПНВ, — один переносний вогнегасник для гасіння пожеж класів A, B, C ємністю 2 кг сухого порошку (чи еквівалентної кількості іншої вогнегасної суміші).

Переносні вогнегасники повинні бути опломбовані, мати маркування про відповідність стандарту та напис з датою (місяць, рік) закінчення терміну придатності.

Вогнегасники мають установлюватися на транспортних одиницях у легкодоступних місцях та бути захищеними від впливу погодних умов з метою збереження їх експлуатаційної надійності.

11. Кожна транспортна одиниця, що здійснює перевезення небезпечних вантажів, позначена табличками оранжевого кольору, передбаченими ДОПНВ, в обов’язковому порядку укомплектовується таким обладнанням:

1) незалежно від номерів зразків знаків небезпеки, зазначених для них у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці A глави 3.2 додатка A до ДОПНВ:

не менш як одним противідкатним упором на кожний транспортний засіб, який має відповідати максимальній масі транспортного засобу та діаметру його коліс;

не менш як двома попереджувальними знаками (пристроями) з власною опорою (конусами із світловідбивною поверхнею, або миготливими ліхтарями жовтого кольору з автономним живленням, або знаками аварійної зупинки). Транспортна одиниця може комплектуватися цими попереджувальними знаками (пристроями) в будь-якій комбінації;

сигнальними жилетами підвищеної видимості із світловідбивними елементами для кожного члена екіпажу;

захисними рукавичками для кожного члена екіпажу;

переносними ліхтарями для кожного члена екіпажу. Ліхтарі не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;

засобами захисту очей (наприклад, захисними окулярами) для кожного члена екіпажу;

2) під час перевезення всіх небезпечних вантажів, крім небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці A глави 3.2 додатка A до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 або 2.3, — додатково рідиною для промивання очей;

3) під час перевезення небезпечних вантажів, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці A глави 3.2 додатка A до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 2.3 або 6.1, — додатково засобами захисту органів дихання, необхідними для аварійного залишення транспортного засобу, для кожного члена екіпажу транспортного засобу (наприклад, панорамна маска з комбінованим протигазоаерозольним фільтром типу A1B1E1K1-P1 або A2B2E2K2-P2 аналогічним фільтру, описаному в європейському стандарті EN 14387: 2004 + А1:2008);

4) під час перевезення рідких та твердих речовин, для яких у Переліку небезпечних вантажів, наведеному в таблиці A глави 3.2 додатка A до ДОПНВ, зазначені номери зразків знаків небезпеки 3, 4.1, 4.3, 8 або 9, — додатково:

лопатою;

покриттям для каналізаційних колекторів;

ємністю для залишків небезпечних вантажів.

12. Міністерство внутрішніх справ України та підрозділи поліції в межах своєї компетенції мають вживати всіх необхідних заходів, які забезпечують можливість виконання учасниками перевезення небезпечних вантажів положень ДОПНВ.

13. Небезпечні вантажі перед початком перевезення мають бути класифіковані та/або віднесені до одного з класів (підкласів), при цьому визначається додаткова небезпека, а для речовин класів небезпеки 3, 4.1 (крім самореактивних речовин), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 та 9 — група упакування. Для речовин та вибухових виробів класу 1 додатково визначається група сумісності.

Ці показники для небезпечних вантажів класу 1 та вантажів, не зазначених конкретно за найменуванням у переліку небезпечних вантажів десенсибілізованих вибухових речовин класу 3 та класу 4.1, самореактивних вантажів класу 4.1, органічних пероксидів класу 5.2 та інфекційних речовин класу 6.2, визначаються компетентним органом, а для інших небезпечних вантажів — виробником продукції.

Класифікація небезпечного вантажу зазначається в паспорті безпечності хімічної продукції, у випадках, передбачених ДОПНВ, — у транспортному документі.

II. Повноваження компетентних органів

1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України:

формування та затвердження загального переліку питань та практичних завдань для проведення іспитів кандидатів в уповноважені (консультанти) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до підрозділу 1.8.3.14 додатка A до ДОПНВ;

проведення іспитів кандидатів в уповноважені (консультанти) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами відповідно до підрозділів 1.8.3.8 та 1.8.3.10 додатка A до ДОПНВ;

оформлення та видача свідоцтв про підготовку уповноважених (консультантів) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.3.7 додатка A до ДОПНВ;

уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн (крім переносних цистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн та багатоелементних газових контейнерів) відповідно до підрозділу 6.8.2.4.5 додатка A до ДОПНВ та внесення відомостей до переліку суб’єктів господарювання, уповноважених на проведення перевірки цистерн;

уповноваження суб’єктів господарювання на проведення спеціальної підготовки уповноважених (консультантів) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, а також водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, контроль та координація за діяльністю в цій галузі відповідно до підрозділу 8.2.2.6 додатка B до ДОПНВ;

формування та затвердження загального переліку питань для проведення іспитів зі знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 8.2.2.7.1.3 додатка B до ДОПНВ;

проведення іспитів зі знання умов перевезення небезпечних вантажів, вимог чинного законодавства у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 8.2.2.7 додатка B до ДОПНВ;

оформлення та видача свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 8.2.2.8 додатка B до ДОПНВ;

ведення відповідно до законодавства обліку виданих свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія відповідно до підрозділу 1.10.1.6 додатка A до ДОПНВ;

перевірка відповідності конструкції транспортних засобів вимогам глав 9.2 — 9.8 додатка B до ДОПНВ, що застосовуються до транспортного засобу залежно від його типу та небезпечного вантажу, для перевезення якого він використовуватиметься, відповідно до підрозділів 9.1.2.1 та 9.1.2.3 додатка B до ДОПНВ;

оформлення, видача та продовження свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів відповідно до глав 9.2 — 9.8 та підрозділу 9.1.2.1 додатка B до ДОПНВ з врахуванням положень підрозділу 9.1.3.1 додатка B до ДОПНВ;

ведення відповідно до законодавства обліку виданих/продовжених свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

2. Повноваження Національної поліції України:

розгляд, аналіз та зберігання звітів щодо подій під час перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.5.1 додатка A до ДОПНВ. У разі необхідності відповідно до підрозділу 1.8.5.2 додатка A до ДОПНВ передання через Міністерство інфраструктури України звіту щодо подій під час перевезення небезпечних вантажів до секретаріату Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (далі — секретаріат ЄЕК ООН) з метою інформування інших країн-учасниць ДОПНВ;

погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.9.3 b додатка A до ДОПНВ;

здійснення контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів відповідно до підрозділу 1.8.1.1 додатка A до ДОПНВ, додержанням законодавства в цій сфері;

у разі необхідності відповідно до підпункту 1.8.2.2 додатка A до ДОПНВ надання повідомлень компетентним органам інших країн-учасниць ДОПНВ про порушення законодавства з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що призвело до руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів, загибелі або поранення людей чи настання інших тяжких наслідків, повторних порушень, що були допущені суб’єктом перевезення небезпечних вантажів;

отримання інформації про речовини, до перевезення яких допущена переносна цистерна відповідно до підрозділів 4.2.1.8, 4.2.2.5 та 4.2.3.4 додатка A до ДОПНВ.

Поліцейські, які здійснюють погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів та/або контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, повинні пройти відповідне навчання (підготовку).

III. Нагляд та контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів

1. Під час перевезення небезпечних вантажів транспортні засоби, що їх перевозять, мають перебувати під постійним наглядом, за винятком стоянки на спеціальному складі або в призначених для цього заводських приміщеннях.

2. Стоянка транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів дозволяється тільки після вжиття відповідних заходів безпеки. Транспортний засіб може стояти в місцях, що відповідають таким вимогам:

1) автомобільна стоянка охороняється, обслуговувальний персонал стоянки поінформований про характер вантажу та місцезнаходження водія;

2) автомобільна стоянка загального користування або приватна автомобільна стоянка, де ушкодження транспортного засобу з небезпечним вантажем іншим транспортним засобом малоймовірне;

3) відкрите місце за межами земляного полотна дороги, віддалене на безпечну відстань від житлових будівель та місць скупчення людей і через яке не проходять люди.

Місця стоянки, зазначені в підпункті 2 цього пункту, можуть використовуватися тільки в разі, якщо поблизу немає стоянок, передбачених у підпункті 1 цього пункту, а місця стоянки, зазначені в підпункті 3 цього пункту, можуть використовуватися тільки в разі, якщо поблизу немає стоянок, передбачених у підпунктах 1, 2 цього пункту.

3. Під час стоянки транспортної одиниці з небезпечним вантажем використовуються стоянкові гальма та інші необхідні засоби запобігання самовільному переміщенню.

4. Контроль за дотриманням вимог, що стосуються дорожнього перевезення небезпечних вантажів, покладається на підрозділи поліції, а в пунктах пропуску через державний кордон — на компетентні органи.

5. Контроль має здійснюватися так, щоб не створювати небезпеки для людей, майна та довкілля, а також перешкод у дорожньому русі. Контроль здійснюється посадовою особою, що має відповідні повноваження, передбачені в посадових інструкціях, та пройшла спеціальне навчання (перепідготовку) з питань перевезення небезпечних вантажів.

6. З метою забезпечення передбаченого в пункті 4 цього розділу контролю та його обліку суб’єкти дорожнього перевезення небезпечних вантажів подають щорічні звіти у порядку, визначеному підрозділом 1.8.3.3 додатка A до ДОПНВ, до відповідних підрозділів поліції та інших компетентних органів з перевезення небезпечних вантажів.

7. Щорічний звіт складається уповноваженим (консультантом) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів і має містити:

1) перелік небезпечних вантажів, що відправляються, перевозяться або приймаються, поділених на класи;

2) кількість небезпечних вантажів, поділених за вагою на чотири категорії:

до 5 тонн;

від 5 до 50 тонн;

від 50 до 1000 тонн;

більше 1000 тонн;

3) кількість та аналіз аварій з небезпечними вантажами, про які було складено звіт щодо аварії відповідно до розділу 1.8.5 додатка A до ДОПНВ;

4) інші відомості, необхідні для аналізу та оцінки стану безпеки перевезення небезпечних вантажів.

8. Щорічний звіт складається уповноваженим (консультантом) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Строк зберігання щорічного звіту становить п’ять років.

9. На підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, що беруть участь у дорожньому перевезенні небезпечних вантажів або його організації, мають проводитися планові перевірки дотримання чинного законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів та цих Правил.

10. Поліцією, а в пунктах пропуску через державний кордон — компетентними органами, у разі виявлення порушень цих Правил забороняється перевезення небезпечного вантажу до усунення виявлених порушень.

11. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому виявлено порушення, зберігається за межами проїзної частини. У разі неможливості його евакуювати вживаються заходи щодо огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху. Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених порушень.

12. Керівники організацій, підприємств та установ усіх форм власності надають в установленому порядку компетентним органам з перевезення небезпечних вантажів необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажів та можливість здійснення контрольних функцій представниками поліції або іншими компетентними органами.

13. У пунктах пропуску через державний кордон України на компетентні органи покладаються обов’язки:

інформування перевізників з питань організації перевезення небезпечних вантажів в Україні;

ведення обліку виявлених порушень законодавства України;

надання інформації поліції та іншим компетентним органам про виявлені порушення.

14. Порушення вимог законодавства з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів поділяються на три категорії небезпеки:

1) категорія небезпеки I (найбільш тяжка). До цієї категорії належать порушення вимог законодавства з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, установлені для запобігання високому ризику загибелі людей, серйозній небезпеці для їхнього здоров’я або значній небезпеці важких екологічних наслідків. У разі виявлення порушень, що належать до цієї категорії небезпеки, забороняється подальше перевезення та негайно вживаються заходи з усунення порушень;

2) категорія небезпеки II. До цієї категорії належать порушення вимог, установлених для запобігання серйозній небезпеці для здоров’я людей або значній небезпеці для навколишнього середовища. При виявленні таких порушень вживаються відповідні заходи щодо їх усунення на місці проведення контролю або найпізніше — після завершення перевезення, що виконується;

3) категорія небезпеки III. До цієї категорії належать порушення вимог, установлених для запобігання незначній небезпеці для здоров’я людей або для навколишнього середовища. Такі порушення усуваються зазвичай на території підприємства після завершення перевезення. У разі виявлення порушень категорії небезпеки III під час організації та здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів працівниками поліції видається припис щодо їх усунення, після чого подальший рух не забороняється.

Категорію небезпеки порушення визначають працівники поліції, що здійснюють контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх порушень та особливих обставин.

15. Орієнтовний перелік порушень положень ДОПНВ, розподілених за категоріями небезпеки:

1) порушення категорії небезпеки I:

порушення загальних вимог:

перевезення небезпечних вантажів, які відповідно до ДОПНВ заборонені для дорожнього перевезення;

перевезення небезпечних вантажів без інформації про них (наприклад, відсутні перевізні документи, відсутнє маркування пакувань знаками небезпеки і номером ООН, маркування транспортних засобів, контейнерів або цистерн табличками оранжевого кольору, інформаційними табло);

порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність дійсного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

відсутність дійсного свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія;

у жодному перевізному документі немає інформації, яка дозволяє визначити категорію порушення (наприклад, номер ООН, належне відвантажувальне найменування, групу упакування);

порушення, що стосуються технічних вимог:

перевезення непридатним транспортним засобом;

невідповідність транспортного засобу встановленим вимогам про допущення до перевезення визначеного небезпечного вантажу;

перевезення навалом (насипом) у транспортних засобах, вантажне відділення яких не відповідає встановленим вимогам;

перевезення небезпечних вантажів у цистернах, конструкція яких не відповідає встановленим вимогам;

використання для перевезення тари, яка не відповідає встановленим вимогам;

перевезення в упакуваннях, що не відповідають інструкції з пакування;

порушення, що стосуються маркування:

перевезення упакувань, на яких відсутнє відповідне маркування;

перевезення без укріплених табличок оранжевого кольору, інформаційних табло та (або) маркувальних знаків;

порушення, що стосуються здійснення перевезення:

проникнення небезпечних речовин назовні;

перевантаження транспортного засобу;

невиконання вимог щодо ступеня заповнення цистерн і паковань;

невиконання вимог щодо обмеження кількості вантажу;

невиконання вимог щодо розміщення і кріплення вантажів, у тому числі кріплення контейнерів і цистерн на транспортних засобах;

невиконання вимог щодо сумісного завантаження небезпечних вантажів;

застосування відкритого полум’я або незахищених ламп розжарювання;

недотримання заборони куріння;

2) порушення категорії небезпеки II:

порушення загальних вимог:

транспортна одиниця має два і більше причепів/напівпричепів;

порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність письмових інструкцій або невідповідність письмових інструкцій установленим вимогам;

порушення, що стосуються технічних вимог:

невідповідність транспортного засобу вимогам норм про допущення до перевезення визначеного небезпечного вантажу, але він не становить безпосередньої небезпеки;

перевезення в ушкодженій тарі (контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів, великогабаритній тарі) або перевезення ушкодженої порожньої неочищеної тари;

прострочена дата застосування тари або чергового випробування контейнерів середньої вантажопідйомності для масових вантажів або великогабаритної тари;

прострочена дата чергового випробування цистерни;

перевезення упакувань із небезпечними вантажами в контейнері, що не відповідає встановленим вимогам;

порушення, що стосуються маркування:

неправильне маркування упакувань номером ООН, знаками небезпеки, маркувальними та маніпуляційними знаками;

неправильне маркування транспортних засобів, контейнерів і цистерн табличками оранжевого кольору, інформаційними табло та (або) маркувальними знаками;

порушення, що стосуються здійснення перевезення:

перевезення на транспортній одиниці сторонніх осіб;

цистерни, у тому числі порожні неочищені, не закриті як слід;

транспортний засіб не перебуває під спостереженням або не поставлений на стоянку відповідно до вимог;

порушення, що стосуються комплектації додатковим обладнанням:

на транспортному засобі відсутні працездатні вогнегасники, передбачені для небезпечного вантажу, що перевозиться, та транспортного засобу, який використовується для перевезення, відповідно до положень пункту 10 розділу I цих Правил або розділу 8.1.4 додатка B до ДОПНВ. Вогнегасник вважається працездатним, якщо відсутнє тільки маркування із зазначенням дати наступного випробування. Це положення не поширюється на вогнегасники, які очевидно вже тривалий час не функціонують (стрілка манометра показує на нуль тощо);

на транспортній одиниці відсутнє додаткове обладнання, передбачене для небезпечного вантажу, що перевозиться, відповідно до положень пункту 11 розділу I цих Правил або розділу 8.1.5 додатка B до ДОПНВ;

3) порушення категорії небезпеки III:

порушення, що стосуються перевізних документів:

відсутність у транспортному документі необхідних відомостей, крім відомостей, передбачених для порушень категорії I;

відсутність свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, однак за Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ (далі — реєстр) установлено, що водій має дійсне свідоцтво ДОПНВ;

порушення, що стосуються маркування:

невідповідність розмірів табличок оранжевого кольору, інформаційних табло, маркувальних знаків, цифр та (або) символів небезпеки установленим вимогам;

наявність на транспортному засобі, у якому не перевозяться небезпечні вантажі, прикріплених табличок оранжевого кольору та/або інформаційних табло.

16. При проведенні контролю транспортного засобу з небезпечним вантажем працівники поліції керуються таблицею перевірочного листка, наведеною в додатку 5 до цих Правил.

17. У разі виявлення неодноразових порушень категорії небезпеки I, що були допущені суб’єктом перевезення небезпечних вантажів, місцезнаходження якого на території іншої держави — учасниці ДОПНВ, поліція повідомляє про ці порушення компетентні органи держави, на території якої місцезнаходження цього суб’єкта перевезення небезпечних вантажів, з метою вжиття відповідних заходів до порушника (порушників).

IV. Особливості внутрішніх дорожніх перевезень небезпечних вантажів

1. Феєрверочні вироби допускаються до внутрішніх перевезень за умови їх відповідності вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року N 839.

Визнаються дійсними сертифікати, видані відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів залізницею (додаток 2 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 листопада 1951 року (УМВС)).

2. Під час здійснення внутрішніх перевезень небезпечних вантажів не вимагається дублювати відповідні написи на упакуваннях, транспортних пакетах та малих контейнерах англійською, французькою або німецькою мовами.

3. Під час здійснення внутрішніх перевезень написи на знаках небезпеки, що відповідають зразкам N 7A, N 7B, N 7C та 7E, а також напис на інформаційному табло, що відповідає зразку N 7D, дозволяється наносити українською мовою.

4. Під час здійснення внутрішніх перевезень небезпечних вантажів не вимагається дублювати записи в транспортному документі, передбачені в підрозділах 5.4.1.1 та 5.4.1.2 додатка A до ДОПНВ, англійською, французькою або німецькою мовами.

5. У документах, якими супроводжується внутрішнє перевезення фумігованих вантажних транспортних одиниць, не вимагається дублювати записи англійською, французькою або німецькою мовами.

6. Під час здійснення внутрішніх перевезень написи на попереджувальному знаку дозволяється виконувати українською мовою. У цьому разі дублювати ці написи англійською, французькою або німецькою мовами не вимагається.

7. Спеціалізовані транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів (транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT та MEMU), уперше зареєстровані в Україні до 31 грудня 2007 року, що не відповідають вимогам розділів 9.2.3 та 9.2.5 ДОПНВ стосовно гальмового обладнання та пристрою обмеження швидкості, але відповідають вимогам ПДР, інструкцій заводів-виробників, техніки безпеки і протипожежним нормам, задовольняють умови безпечного перевезення небезпечних вантажів, допускаються до внутрішніх перевезень небезпечних вантажів до закінчення строку їх експлуатації.

8. Цистерни для перевезення небезпечних вантажів класів 1, 3-9, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), які не відповідають вимогам ДОПНВ, але успішно пройшли чергову перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року N 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за N 663/27108 (зі змінами), мають корозієстійку табличку згідно з додатком 7 або 8 зазначеного Порядку та на які видано свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, допускаються до внутрішнього перевезення небезпечних вантажів до закінчення строку їх експлуатації за умови, що їм привласнено відповідний код цистерни.

9. Ємності (балони, зв’язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності), цистерни, у тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни, переносні цистерни, багатоелементні газові контейнери, цистерни, що є елементами транспортних засобів-батарей, автомобільні цистерни, що знаходяться в експлуатації на території України, використовуються для транспортування газів класу 2 і не відповідають вимогам ДОПНВ, але відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», можуть використовуватися для внутрішнього перевезення небезпечних вантажів класу 2 до закінчення строку їх експлуатації.

10. Цистерни, ємності, перелічені в пунктах 8, 9 цього розділу, які не мають корозієстійкої таблички і свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку, допускаються до внутрішнього перевезення небезпечних вантажів до 01 червня 2019 року.

(розділ IV доповнено пунктом 10 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 р. N 1054)

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС
В. Є. Боднар

Часті питання про міжнародні Вантажні перевезення:

Якщо Вам потрібні вантажні перевезення за кордон то треба врахувати кілька деталей. Перевезення вантажів з Європи може здійснюватися як окремими машинами, так і в складі збірних вантажів.
💡 Зазвичай вартість перевезення фурою з вантажем в 22т складає в середньому 1 € / км, якщо вантаж в габаритах. Актуальні ціни на міжнародні перевезення вантажів дивіться тут.
💡 Вартість перевезень в Європу залежить перш за все від країни, ваги, габаритів і відстані перевезення вантажу. Також треба враховувати з TIR або можливо по CMR. Якщо все одно (а без ТІРа дешевше) — навіщо платити більше!
💡 Ціна на міжнародні перевезення вантажів є досить гнучко, та ще залежить від сезону, напрямку перевезення, а також кількості виданих країною дозволів на вантажні перевезення.
💡Для того, щоб заощадити на міжміських перевезеннях вантажів по Україні ми рекомендуємо дочекатися попутної машини і оплатити перевезення в одну сторону, або заповнити не всю машину (відповідно оплативши її частково) та відправити вантаж довантаженням у вашому напрямку.
💡Якщо це міжнародні вантажні перевезення, тоді вигідно перевозити від 1 палети в складі збірного вантажу.
💡 Якщо це міжнародний переїзд і потрібно перевезти речі в Європу з України, тоді вигідно перевозити окремою невеликою машиною або також в складі збірного вантажу догрузом.
💡 Негабаритний вантаж — це вантаж довжиною понад 20 м і шириною більше 2,5 м, висотою понад 4 м.
Доставка великогабаритних вантажів зазвичай здійснюється із залученням спеціального автотранспорту. Сьогодні найчастіше використовуються спеціальні низькорамні трали різної вантажопідйомності.
💡 Ціна послуги трала залежить від ваги та довжини вантажу, і відстані перевезення. В цілому послуги трала дорожче ніж фура довгомір на 40-50% Ціна трала стартує від 35 грн / км. Актуальні ціни на негабаритні перевезення дивіться тут.
💡 Також є ціна за міжнародне перевезення великогабарітних вантажів трактора/ комбайна (з Білорусіі, з Польші, з Німеччини)
Ціна тут вже договірна, та залежить ще від того чи далеко подаватися під навантаження нашому водю, чи він там по місту.
Актуальні ціни на міжнародні негабаритні перевезення дивіться ту
💡Для того, щоб заощадити на міжміських перевезеннях вантажів по Україні ми рекомендуємо дочекатися попутної машини і оплатити перевезення в одну сторону, або заповнити не всю машину (відповідно оплативши її частково) та відправити вантаж довантаженням у вашому напрямку.
💡 Якщо це міжнародний переїзд і потрібно перевезти речі в Європу з України, тоді вигідно перевозити окремою невеликою машиною або також в складі збірного вантажу догрузом.
💡 Також можна не наймати вантажників і перенести завантажити / розватажити речі власними силами, або за допомогою нашого водія.

На всі ці питання Наша відповідь — Телефонуйте! Домовимося!

 • 🚚 Какая цена грузоперевозки Польша — Украина? 
 • 🚚 Как осуществляется доставка крупногабаритных грузов из Польши? Цена?
 • 🚚 Как осуществляется перевозка сборных грузов из Польши? Цена?
 • 🚚 Сколько стоит перевозка личных вещей в Польшу?
 • 🚚 Как доставить груз из Польши?
 • 🚚 Какая стоимость доставки груза из Польши в Украину?
 • 🚚 Какая цена на негабаритные перевозки из Польши? 
 • 🚚 Что такое срочные контейнерные перевозки?
 • 🚚 Сколько стоит доставка сборных грузов из Турции?
 • 🚚 Какая цена грузоперевозки из Германии в Украину? 
 • 🚚 Как осуществляется доставка крупногабаритных грузов из Германии? Цена? 
 • 🚚 Как осуществляется перевозка сборных грузов из Германии? Цена?   
 • 🚚 Сколько стоит перевозка личных вещей из Украины в Германию?   
 • 🚚 Как доставить груз из Германии в Украину? 
 • 🚚 Какая стоимость доставки груза из Германии в Украину? 
 • 🚚 Какая цена на негабаритные перевозки из Германии? 
 • 🚚 Сколько стоит доставка сборных грузов из Турции? 
 • 🚚 Какая цена грузоперевозки Турция — Украина? 
 • 🚚 Сколько стоит перевозка личных вещей из Украины в Турцию?   
 • 🚚 Сколько стоит доставка груза из Уукраины в Турцию и доставка из Турциив Украину? 
 • 🚚 Какая цена на негабаритные перевозки из Турции?
 • 🚚 Какая цена грузоперевозки Беларусь — Украина? 
 • 🚚 Как осуществляется доставка крупногабаритных грузов из Белоруссии? Цена? 
 • 🚚 Как осуществляется перевозка сборных грузов из Белоруссии? Цена? 
 • 🚚 Сколько стоит перевозка личных вещей в Беларусь? 
 • 🚚 Как доставить груз из Белоруссии? 
 • 🚚 Какая стоимость доставки груза из Белоруссии в Украину? 
 • 🚚 Какая цена на негабаритные перевозки из Белоруссии?

Комментарии

Комментарий

Почему выбирают нас?

 • Свой автопарк
 • 100% подача машины
 • Возможен догруз
 • Оплата в одну сторону,попутные перевозки
Получить расчет стоимости моей перевозки сейчас!
 • <script type="text/javascript">
   (function(d, w, s) {
  	var widgetHash = '3xkl57076j0kpqo8gnpk', gcw = d.createElement(s); gcw.type = 'text/javascript'; gcw.async = true;
  	gcw.src = '//widgets.binotel.com/getcall/widgets/'+ widgetHash +'.js';
  	var sn = d.getElementsByTagName(s)[0]; sn.parentNode.insertBefore(gcw, sn);
   })(document, window, 'script');
  </script> 
 • ЛУЧШАЯ ЦЕНА
  В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ!
  -->